1. Inleiding

1.1 Voorwoord

In ons strategisch beleidsplan worden de koers en de doelstellingen van Stichting Archipel voor de jaren 2019-2023 beschreven. 

Om tot dit plan te komen hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. We hebben 2 conferenties georganiseerd met circa 60 stakeholders. Van deze groep maakten ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, stafleden, directeuren, (G)MR leden en leden van de Raad van Toezicht deel uit. Circa 45 betrokkenen hebben met ons meegelezen in de totstandkoming van dit plan. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met Tim Post, onderzoeker bij de Universiteit Twente en Hoogleraar en professor en lector Cok Bakker, van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht om ons te begeleiden in het maken van keuzes en het laden van onze doelstellingen. Los daarvan hebben we deskresearch gedaan naar trends en ontwikkelingen die ons werkveld direct en indirect raken. 

In ons strategisch beleidsplan hebben we de beleidsuitgangspunten en de doelen geformuleerd waaraan we als stichting in alle geledingen en op alle kindcentra willen werken in de komende (vier) jaren. Daarnaast vormt ons strategisch beleidsplan een kader voor de kindcentra bij het schrijven van hun schoolplan. 

Dit plan vorm de onderlegger voor onze jaarplannen. De planvorming is voor een periode van 4 jaar. Per jaar kijken we terug en vooruit door middel van een kritische reflectie. En formuleren we de actiepunten voor het jaar erop. Daarmee maken we de PDCA cirkel rond. 

1.2 De structuur

In ons strategisch beleidsplan beschrijven we onze organisatie (hoofdstuk 2), de trends en ontwikkelingen die de komende jaren een rol gaan spelen in ons onderwijs (hoofdstuk 3), onze sterke kanten en onze aandachtspunten (hoofdstuk 4), onze missie en visie waar we onze 6 grote doelen aan hebben gekoppeld (hoofdstuk 5) en tenslotte een aantal beleidsthema’s (hoofdstuk 6) die we belangrijk vinden voor onze stichting en onze kindcentra, zoals personeel, identiteit, marketing en profilering, financiën en beheer, huisvesting, kwaliteitszorg. 

De aandachtspunten op bovenschools niveau hebben we uitgezet over de vier jaar van dit strategisch beleidsplan. Per jaar blikken we middels het jaarplan terug wat we hebben bereikt en hoe we daarop doorbouwen. De aandachtspunten op schoolniveau worden op eenzelfde wijze uitgewerkt.

< Naar vorig hoofdstuk: Inhoud
Naar volgend hoofdstuk: Organisatie >

Social Media