2. Organisatie

2.1 Gegevens

Stichting Archipel
Houtwal 16b, 7201 ES Zutphen
Postbus 4091, 7200 BB Zutphen
0575 59 61 20
www.archipelprimair.nl
info@archipelprimair.nl

2.2 Bestuur 

De Stichting Archipel bestuur is een organisatie voor kinderopvang en primair onderwijs. Onze stichting bestaat uit 19 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn gehuisvest in 22 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 35 leerlingen tot 480 leerlingen. Per 1 oktober 2018 telde onze stichting 3.206 leerlingen en 358 personeelsleden. Daarvan was 14% (51) man en 86% (307) vrouw. De leeftijdsopbouw is als volgt: 36% is ouder dan 49 jaar. Hiervan is 13% ouders dan 59 jaar. Daarnaast hebben op 8 locaties kinderopvang. Op 3 locaties betreft het een volledig integraal kindercentrum, op de andere locaties betreft het delen van kinderopvang. In 2018 hebben 542 kinderen gebruik gemaakt van de kinderopvang. De kinderopvang telde in dat jaar 62 medewerkers (30 fte).

Het toezicht en het bestuur van onze stichting werken sinds 2010 met een code voor goed bestuur. Daarmee is er sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen.(zie onze website). Het College van Bestuur bestaat uit 2 personen Nelleke Eelman (vz) en Henk Mulder. Zij geven leiding aan onze organisatie. Onze stichting participeert in het samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel.

2.3 De besturingsfilosofie

Stichting Archipel realiseert zich dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat (een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven in dit verband de Code Goed Bestuur (PO).

Bij de besturing van de organisatie gaan we uit van een aantal richtinggevende waarden die van belang zijn voor onze onderlinge samenwerking:
 • Reflectie 
 • Talent 
 • Geluk 
 • Samen 
 • Creatie 
 • Innovatie
Binnen onze Stichting hebben we met een groot aantal betrokken stakeholders een eerste aanzet gedaan tot het betekenis geven van deze begrippen. Dit is het begin van een proces dat het komende jaar wordt voortgezet. Doel hierbij is om tot een breed gedragen invulling van deze begrippen te komen.

Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door deze uitgangspunten:
 • Vertrouwen
 • Verbinden
 • Vakmanschap
 • Inspiratie

2.4 Het bestuurskantoor

Stichting Archipel kent een stafbureau dat de administratieve en financiële processen uitvoert in eigen beheer met uitzondering van de financiële administratie voor de kinderopvang. Ons doel is het voeren van een duurzamere bedrijfsvoering ter verbetering van de kwaliteit van het primaire proces. Met duurzamere bedrijfsvoering bedoelen we duurzame inzet van mensen, milieubewuste keuze van producten en voorkomen van verspilling, bij de kinderopvang hebben we niet zozeer een winstdoelstelling als wel het maatschappelijk streven in het voorkomen en verkleinen van ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen.

Stichting Archipel zet de komende jaren door op de ontwikkeling van zelfbeheer. We realiseren ons dat het primaire proces en de bedrijfsvoering voor dezelfde uitdaging staan: de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang. Daarom trekken we hierin samen op.
Daarbij is het van groot belang dat efficiënte systemen worden aangeschaft en ingericht, in samenwerking met medewerkers die vol in het primaire proces staan. Alleen dan kunnen systemen gaan dienen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, de administratieve last van onderwijsgevenden te verlagen en just in time de gegevens en overzichten te leveren die nodig zijn voor analyse en verantwoording.

Met betrekking tot de verdere ontwikkeling van zelfbeheer binnen Stichting Archipel zetten we het volgende in.
 • De stichting ziet erop toe dat de administratie volledig, correct en actueel is. 
 • De stichting heeft aandacht voor een sluitende administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en legt belangrijke werkzaamheden vast, zodat bij onverhoopte uitval van personeel duidelijk is welke werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd.
 • De stichting draagt zorg voor een goed verwachtingenmanagement; ook bij een administratie in eigen beheer zijn er beperkingen aan wat er wanneer geleverd kan worden.
 • De stichting ziet erop toe dat de administratieve functie gescheiden is van de controlfunctie

2.5 De leiding van de kindcentra

Onze stichting heeft 20 kindcentra. Ieder kindcentrum wordt geleid door een directeur. De directeur is tevens voorzitter van de schoolleiding, waarin naast de directeur bijvoorbeeld de bouwcoördinatoren en de IB’ers functioneren. Ieder kindcentrum heeft in het schoolplan beschreven wat zij verstaat onder “schoolleiding”. Alle directeuren hebben de opleiding tot schoolleider gevolgd, of zijn daarmee bezig, en staan geregistreerd in het schoolleidersregister. De directeuren participeren in bovenschoolse regiegroepen.

2.6 Onze medewerkers

Onze medewerkers –zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend- zijn betrokken, willen de goede dingen doen en de dingen goed doen. Binnen onze stichting heeft iedere medewerker het besef dat we uitgaan van kindcentra, als pedagogisch educatieve voorziening van kinderen van 0 tot 13 jaar. We gaan uit van het ontwikkelen van talenten en het beter worden in wat je al kunt. Dat geldt voor kinderen en medewerkers. De directeuren hebben een belangrijke rol als ‘change agent’. In andereregisseur en stimulator van veranderings- en verbeterprocessen. Het streven naar kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend: als stichting en met onze kindcentra willen we voorop lopen en gaan we uit van het helder krijgen van ieders ambities. En werken we planmatig aan het bereiken daarvan. Iedere medewerker voelt zich eigenaar van zijn eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van het team en die van het kindcentrum. Onze docenten zijn bevoegd, bekwaam en bevlogen of op weg daar naartoe. Onze directeuren hebben de schoolleidersopleiding afgerond of zijn daarmee bezig. Onze stafmedewerkers zijn deskundig in hun vakgebied en blijven zich scholen. We sluiten aan bij het vastleggen van deskundigheid in de relevante registers.

2.7 De omgeving

Onze stichting speelt een actieve rol in de regio. We participeren in regionale stuurgroepen en zijn op vele terreinen gespreks- en sparringspartner vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. We werken vanuit het principe dat we de dingen doen die goed zijn voor onze kinderen en onze medewerkers.
 

< Naar vorig hoofdstuk: Inleiding
Naar volgend hoofdstuk: Trends & ontwikkelingen >

Social Media