4. Sterkte-zwakte analyse

4.1 De SWOT-analyse: het overzicht

De sterkte-zwakte-analyse (SWOT-analyse) is opgesteld in samenwerking met de directeuren van onze stichting.

De belangrijkste aspecten:

Strengths:

• Financieel solide
• Innovatieve gerichtheid
• Ziekteverzuimpercentage onder landelijk gemiddelde
• Balans sturing en ruimte
• Op weg naar inclusie

Weaknesses:

• Kennisdeling tussenkindcentra
• Leeropbrengsten
• Zelfbeheer nog niet volledig ontwikkeld
• Structurele aandacht voor berging

Opportunities:

• Integratie kinderopvang / onderwijs
• Samenwerking met 'con-collega's' gericht op synergie
• Goede relatie met de gemeentes

Threats:

• Teruglopende basisgeneratie (daling van leerlingaantallen)
• Moeite met vervanging personeel (
lerarentekort en mobiliteitspool)
• Stijgende kosten materiele instandhouding in onbalans met financiele rijksbijdrage

• Kleine kindcentra in relatie tot krimp
• Teveel partners betrokken bij passend onderwijs

4.2 DE SWOT-ANALYSE: DE MATRIX

Voor de matrix m.b.t. de SWOT-analyse geldt dat de combinatie van sterke kanten en kansen mooie mogelijkheden biedt. Daarbij denken we aan:
  1. We kunnen via het gemeentelijk onderwijsbeleid de maatschappelijke opdracht die we in het onderwijs hebben uitbreiden naar kinderopvang.
  2. We kunnen onze kindcentra nog beter profileren door onze teams aan te sporen dagprogramma’s te ontwikkelen waarbij onderwijs en kinderopvang meer worden geïntegreerd. 
Als we kijken naar onze sterke kanten én onze bedreigingen dan zien we de volgende aandachtspunten:
  1. Onze financiële situatie is nu gezond, maar dit komt onder druk te staan door een teruglopende basisgeneratie. We willen dit deels ondervangen door in te zetten op verdere ontwikkeling van onze kinderopvang. Hierdoor kunnen we ouders en kinderen een compleet programma aanbieden op één locatie. 
  2. We willen innovatief zijn en dat zijn we ook tot op bepaalde hoogte. Echter door het lerarentekort en de moeite die we hebben om vervanging te regelen, staat de innovatieve gerichtheid onder druk. We moeten de mogelijkheden uitwerken naar een bredere samenstelling van professionals in het kindcentrum.
De combinatie van zwakke punten en kansen maakt de aspecten inzichtelijk waar we aan moeten gaan werken, maar die niet eenvoudig zullen zijn. Deze zaken zullen veel energie vragen van alle betrokkenen. Hierbij denken we aan:

Omdat we innovatief gericht zijn, is het zaak dat kennisdeling over passend onderwijs tussen onze kindcentra en met het SWV meer vanzelfsprekend wordt. Nu vinden we elkaar nog onvoldoende waardoor de fase van diagnose vaak (te) lang duurt. Samenwerken vanuit vakmanschap, vertrouwen en het voeren van de professionele dialoog is ons inziens de sleutel voor snellere passende ondersteuning voor kinderen. We willen hoge verwachtingen hebben van al onze kinderen en meer de focus hebben op de ontwikkelbaarheid en minder op de problematische kant.

Tenslotte: de combinatie zwakke punten en bedreigingen laat ons zaken zien die met urgentie moeten worden aangepakt. Het gaat hierbij om het volgende. Gelet op de stijgende kosten van de materiële instandhouding en de hogere bouwkosten die in onbalans zijn met de financiële rijksbijdrage kan indien de overheid van ons vraagt om per kindcentrum een voorziening voor groot onderhoud te treffen dit leiden tot een verzwakking van onze financiële situatie.

 
< Naar vorig hoofdstuk: Trends & ontwikkelingen
Naar volgend hoofdstuk: Missie van de organisatie >

 

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?