Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 21 april 2020

 • Corona update 
  Tijdens de persconferentie is medegedeeld dat de scholen weer open mogen met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. Het corona crisis team komt 22 april  bij elkaar om dit verder voor te bereiden. Er zal een Archipel protocol geschreven worden, met inachtneming van de richtlijnen van het Ministerie. Dit protocol wordt gedeeld met de directeuren en de MR-en.
  De communicatie rondom corona wordt als zeer goed ervaren, iedereen weet waar men aan toe is en eventuele  vragen worden goed beantwoord. De Archipelraad wordt steeds geïnformeerd dmv de nieuwsbrieven en de bijna dagelijkse emails van de corona-crew. Complimenten voor de wijze van communiceren en het erbij betrokken worden.
  Het digitaal lesgeven wordt verschillend ervaren door de leerkrachten, iedereen doet erg zijn/haar best om het een zo goed mogelijke invulling te geven. Complimenten aan iedereen voor de wijze van het oppakken van dit probleem. We doen het samen. 
 • Medezeggenschap/Archipelraad 
  Er is een concept reglement gemaakt maar de diverse geledingen moeten er nog iets over zeggen. Willy zorgt voor verspreiding van het document en maakt een tijdpad. Het is de bedoeling dat we na de vakantie de pilot starten met de nieuwe Archipelraad.
  De vacatures voor de Ouder Commissie Kinderopvang worden open gesteld. Dit kan parallel lopen met het vaststellen van het reglement.
  Acties: Tijdpad maken Medezeggenschapsreglement (actie Willy), Vacatures open stellen OC kamer (actie CvB).

Besluiten:

 • AR besluit 20-03 Vakantierooster 2021-2022.
  Instemming oudergeleding Onderwijs. Trekker Bert Jan Verweij.  

Te verwachten besluiten:

 • AR besluit 20-04 Jaarrekening en Bestuursverslag 2019.
  De jaarrekening heeft vertraging opgelopen, de accountant is hiermee bezig 
 • AR besluit 20-05 BFP 2020-2021.
  Wettelijk bepaald voor 1 mei. Er wordt aan de Archipelraad gevraagd of het z.s.m. behandeld kan worden. Willy maakt een tijdpad.
 •  

Volgende vergadering: 

Dinsdag 19 mei 2020, aanvang 20.00 uur 
Online bijeenkomst


Notulen 2020

Notulen 2019

Notulen 2018

Social Media