Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 14 januari 2020

GMR-aangelegenheden:

 • Scholingsavond nieuwe MR leden
  Er zijn tot nu toe 11 aanmeldingen voor de scholingsavond 4 februari MR Start. De cursus wordt verzorgd door VOO. Carmen neemt contact op met VOO. Willy doet berichtje uit naar de aangemelde personen.
 • Vacature Raad van Toezicht
  Er is 1 vacature lid Raad van Toezicht op voordracht van de Archipelraad. We wachten op de profielschets die aangeleverd wordt door de Raad van Toezicht
 • Vacatures Archipelraad
  Het voorstel voor de bezetting van de Archipelraad zal als volgt zijn: 4 personeelsleden Onderwijs, 4 ouderleden Onderwijs, 2 personeelsleden Kinderopvang, 2 ouderleden Kinderopvang en een onafhankelijk technisch voorzitter. De voorzittersrol wordt ingevuld door een lid uit de oudergeleding Onderwijs. Er is dus per heden al een vacature  in de oudergeleding Onderwijs, er kan  nu al een ouderlid Onderwijs geworven worden. Willy neemt contact op met stafbureau om te werven via de media-kanalen. De vacatures Kinderopvang worden later open gesteld zodra het Medezeggenschaps Reglement voor de Archipelraad vastgesteld is.

Besluiten:

 • GMR 19-05 Strategisch beleidsplan.
  Er is ingestemd per email, in de kerstvakantie december 2019.

Wvttk:

 • Staking 30 en 31 januari 2020
  Er is de nodige verbazing en ophef met betrekking tot het niet doorbetalen van salaris. Archipelraad krijgt overzicht van stakingsbereidheid binnen Archipel. Menno neemt dit mee als bespreekpunt in voorzittersoverleg.

Volgende vergadering: 

MR start cursus VOO- 3 februari 2020

Volgende vergadering Archipelraad: 11 februari 2020
Aanvang 20.00 uur Houtwal 16b te Zutphen.
 

Notulen 2020

Notulen 2019

Notulen 2018

Social Media