Stand van zaken Archipelraad

Dinsdag 5 juli 2022

Mededelingen CvB en vragen aan CvB 

 • Inspectierapportage, CvB heeft a.s. vrijdag eind gesprek met inspectie. Archipelraad wacht rapportage af.
 • Taalschakelklas Oekraïense kinderen: Er moet geld bij. Afgesproken met de gemeentes Brummen en Zutphen dat de gemeentes eind van het jaar de tekortkomingen aanvullen, de gemeente Voorst heeft geen toezegging gedaan. Per kwartaal wordt een financieel overzicht verstrekt aan de gemeentes. 
 • Onderwerpen kalender. CvB heeft voorzet gemaakt voor een onderwerpenkalender, aan Archipelraad de vraag om aanvullingen door te geven. Het is de bedoeling dat er zo een gezamenlijke activiteitenkalender ontstaat.

Ingekomen Beleidsdocumenten, te bespreken in Archipelraad

 • Bestuursformatie plan 2022-2023. Opnieuw weer veel te laat. Er worden vragen gesteld m.b.t bovenschoolse coördinatoren. Deze taken of functies zijn niet opgenomen in het Bestuursformatie plan. AR zoekt uit wanneer deze taken voor het eerst zijn opgenomen. Gevraagd wordt aan Dennis en Annerike om trekkersrol te vervullen.

Notulen en ingekomen post

 • Van de vorige vergadering d.d.14-6-2022 zijn geen notulen gemaakt i.v.m. inspectieonderzoek, en presentatie financiële doorkijk door stafbureau. 
 • Ingekomen/uitgaande post wordt per mail verzonden. 
 • Nog openstaand: email Isings mbt bovenschoolse afdracht. Stafbureau maakt duidelijk overzicht, hoe dit in elkaar zit.
 • Nog openstaand: Email huisvesting AvE: CvB beantwoordt deze mail Archipelraad in cc.
 • Nog openstaand: Email KCR Hagewinde; wederzijdse verwachtingen 
 • CvB neemt contact op Hagewinde, Archipelraad in cc. Na de vakantie neemt Archipelraad ook contact op met Hagewinde.

AR aangelegenheden

 • Kinderopvang: dit wordt een vast onderdeel op de agenda vanaf heden. OR-Kinderopvang heeft de volgende vragen aan de orde gesteld:
 • Vervanging en personeelstekort: is dit ook een punt van zorg bij Archipel Kinderopvang? Antw: : Er zijn bij Archipel geen groepen gesloten vanwege personeelstekort, voor zover de OR weet. Wel is de vervanging een punt van zorg, als er een vraag komt om vervanging wordt er soms aan de medewerker gevraagd of er onmiddellijk kan worden ingesprongen en vaste medewerkers draaien extra uren, zodat de groepen open kunnen blijven. Bij vervanging wordt er alleen gekeken per plaats, wellicht is het handig om dit breder in te zetten, en binnen de stichting te kijken.Sabina is gevraagd in hoeverre zij zicht heeft op de krapte binnen heel Archipel kinderopvang. Nog geen antwoord ontvangen. 
 • Vacature ambtelijk secretaris, besloten wordt om 1e vergadering na de vakantie stappenplan te stellen hoe we de Archipelraad compleet kunnen krijgen. 
 • Bert Jan wil aanblijven als AR lid tot 1-1-2023, dit ivm de onderbezetting van de ouders in de AR zowel voor Onderwijs als Kinderopvang. CvB dient hiermede akkoord te gaan. Menno vraagt CvB of dit akkoord is.
 • Vragen met betrekking tot presentatie Raad van Toezicht tbv Inspectie (bijlage 202206 agenda) Iedereen die nog vragen heeft kan deze mailen naar Ester. Ester neemt de vragen mee naar stafbureau (Anne Dijkema).

Besluiten

Afgehandelde besluiten in de vergadering 5-7-2022:

 • AR 22-09 BFP 22/23. Trekkers Ester en Carmen, behalve onderdeel bovenschoolse coördinatoren. Mbt dit onderdeel zijn Annerike en Dennis trekkers i.v.m. dubbele “petten”.  Alle punten van vorig jaar  met uitzondering het aanvragen van de subsidie voor de gymbevoegdheid zijn verwerkt in het BFP. CvB zoekt uit wat hiervan de reden is. Aanvullende vragen worden gesteld. Status nog openstaand op onderdelen. Instemming PGMR
 • AR 22-21 Professionalisering-nascholing. Instemming PGMR op hoofdlijnen. Er worden nog wel aanvullende vragen gesteld o.a. over de Kweekvijver. Scholings-budget wordt jaarlijks bekeken en bijgesteld. Trekker Ester.
 • AR 22-18 Jaarverslag Kinderopvang 2021. Geïnformeerd status afgehandeld 
 • AR 22-15 Bestuursverslag en jaarverslag 2021 Archipel Onderwijs. Geïnformeerd status afgehandeld

Besluiten nog in behandeling of te ontvangen:

 • AR 22-12 Inschaling directeuren. Status: te ontvangen 
 • AR 22-20 Afbouw werkzaamheden bovenschoolse coördinatoren, trekkers Annerike en Dennis Status: aangehouden, in behandeling
Wvtk/Rondvraag
 • Simone: verzoek om uitwijk datum AR vergaderschema niet meer in de laatste schoolweek te plannen. Vergaderschema is aangepast laatste uitwijk datum: Dinsdag 27 juni 2023 week 26-2023
 • Archipelraad etentje: gepland 8 september 2022, locatie De Revolutie te Zutphen

Volgende AR vergadering

Dinsdag 13 september 2022

Notulen 

Social Media

Volg ons ook!