Stand van zaken Archipelraad

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 16 maart 2021

 • Mededelingen CvB:
  • Nieuwbouw Keucheniusstraat – stand van zaken. Toelichting door Henk. In Zutphen zijn de besturen van primair onderwijs partijen Archipel (De Waaier en sbo het Mozaïek), Gelderveste (De Wegwijzer), Onderwijsspecialisten (Anne Flokstraschool, speciaal onderwijs), Kinderopvang (Archipel), Zorg (Zozijn) en Revalidatie (Klimmendaal) samen met de gemeente aan het werk om één geïntegreerd kindcentrum te realiseren aan de Keucheniusstraat  In dit nieuwe kindcentrum zullen dus naast het regulier onderwijs, de kinderopvang, het speciaal onderwijs, ook de zorg en de revalidatie een plaats krijgen. Met de bouw van de school wordt een basis gelegd waarbij iedere leerling meedoet. Dit is een zeer gecompliceerd project en vrij uniek in Nederland. Er zijn voortdurend ontwikkelingen, dossier blijft eerst nog onder beheer van Henk, afhankelijk van het tijdspad. Toon zal hierin al wel worden meegenomen. Archipelraad komt in een later stadium in beeld. Actie: op de agenda zetten van de Archipelraad
  • Audit en kwaliteitskader- besluit AR 21-05, toelichting Rob. Er is een kwaliteitskader gemaakt voor Archipel onderwijs. Eén keer per 4 jaar wordt er een interne audit afgenomen door directeuren en ib-ers. die hiervoor opgeleid worden. De Kinderopvang is hierin nog niet meegenomen, maar volgt waarschijnlijk later. CvB informeert de Archipelraad over de uitkomsten van de audit. Wordt op de agenda gezet, 2e kw 2022.
  • Begrotingsuitgangspunten, toelichting Rob. Dit document ontbrak nog bij de behandeling van de begroting 2021, maar is wel mondeling toegelicht tijdens de behandeling van de begroting. Tip van de Archipelraad: neem in de formatie gesprekken ook de mogelijkheid van de invalpool mee. Biedt de werknemers die dit willen een tijdelijke ruil  aan in de invalpool om zo jongere werknemers te behouden. CvB neemt dit op met HRM. 
  • Subsidies Corona. Kaders zijn er nog niet en exacte bedragen zijn ook nog niet bekend. 
 • AR-aangelegenheden:
  • Vacatures per 1 maart 2021 4 vacatures hebben te weten: lid  Onderwijs-Personeel, lid Onderwijs-Ouder, 2 leden Oudercommissie Kinderopvang (OC-kamer)  Vacatures Kinderopvang oudercommissie en Onderwijs-ouder worden via de gebruikelijke kanalen openbaar gemaakt. De vacature Onderwijs-Personeel wordt even on hold gezet vanwege een intern bespreekpunt binnen de Archipelraad.
  • Statuut en addendum medezeggenschapsreglement zijn in behandeling bij CvB . Martine Westerik is trekker.

Besluiten

 • AR 21-01 Fietsplan Kinderopvang
  trekkers Simone en Hennie. Status ingestemd OR kamer. 
 • AR 21-02 Jaarverslag 2020 Archipelraad, Verantwoording budget Archipelraad 2020, Begroting 2021 Archipelraad.
  Huishoudelijk reglement 2021 Archipelraad.(= bijlage 1 van Medezeggenschapsreglement) Trekker secretariaat, Status vastgesteld
 • AR 21-03 Vakantierooster 2021-2022
  trekkers Bert Jan en Hennie. Status in behandeling, Advies GMR kamer, instemming OR kamer 
 • AR 21-04 Klachtenregeling Archipel 
  Trekkers Annerike en Simone. Status in behandeling, Instemming alle geledingen
 • AR 21-05 Audit-en kwaliteitskader toelichting.
  Status ter info. 

Wat verder ter tafel komt:

 • Annerike: afscheid Henk en Rob, er komt een “officieel” moment na 1 april. 
 • Carmen: communicatie graag frequenter, ook algemeen nieuws mededelen.
 • Rob: Bedankt de Archipelraad voor de inzet en de betrokkenheid.
 • Toon: Eerste overleg met de Archipelraad als prettig ervaren en hoopt op een fijne samenwerking.

Volgende vergadering:

Dinsdag 20 april 2021, 20.00 uur-21.30 uur

Notulen 2021

Notulen 2020

Notulen 2019

Social Media