Stand van zaken Archipelraad

Dinsdag 29 november 2022

Archipelraad aangelegenheden

 • Vacatures Archipelraad en secretariaat. Bijzondere aandacht voor de vacatures in de oudergeledingen, Onderwijs en Kinderopvang Via media werven en Archipel breed onder de aandacht brengen
 • Er is een nieuwe secretaris benoemd van de Archipelraad per 1-1-2023. Voorstellen volgt via nieuwsbrief. Vraag is wel of deze functie opgenomen is in het formatieplan, dus instemming van de PGMR nodig is. CvB koppelt dit terug naar AR.
 • Overleg Archipelraad-RvT. Datum 21 december 2022. Voorzitter is Toon Rutgers-RvT.
 • Scholingsavonden MR start en gevorderden. MR start 24 januari 2023, MR gevorderden 14 februari 2023. Aanmelden kan via archipelraad@archipelprimair.nl.  

Kinderopvang

 • Reiskostenregeling Kinderopvang. Er is een verzoek ingediend om een uniforme reiskostenregeling voor de medewerkers van zowel Onderwijs als Kinderopvang. Er komt een nieuw beleidsdocument. 
 • Cluster Eerbeek Sterrenbeek-Spr@nkel. Stand van zaken: Er is een nieuwbrief uitgegaan naar alle betrokkenen, ook naar de ouders. Verzoek vanuit Kinderopvang om de Kinderopvang er ook vroegtijdig bij te betrekken dat gebeurt nu nog niet voldoende.
Ingekomen/onderhanden beleidsdocumenten
De transitie atlas wordt uitgebreid besproken, (alternatieve) adviezen plussen en minnen, en suggesties worden wederzijds doorgegeven. Bijzondere aandacht gevraagd voor de te vormen clusters en de stakeholders. Iedereen kan meedenken, tegen denken en meebewegen.

Besluiten

Besluiten afgehandeld:

 • AR 22-27: Begroting 2023 Onderwijs, positief advies art 16 lid 2a WMS
 • AR 22-28: Begroting 2023 Kinderopvang, informatie
 • AR 22-30: Bedrijfsarts, voorstel ivm contract instemming: art 27 WOR, art 12 WMS
 • AR 22-24: Handboek medezeggenschap versie 3.1: vaststellen en instemmen op onderdelen, Deelraad De Waaier-AZC school: Instemmen WMS art 23. Medezeggenschapsreglement (versie 3.1 handboek), instemmen WMS art 23, advies WKO art 1.59, advies WOR art 14.  Medezeggenschapsstatuut (versie 3.1. handboek) instemmen art 21 WMS
 • AR 22-31: Tarieven 2023 Kinderopvang. Advies Archipelraad-OC kamer, WKO art 1.65. Dit had ter advisering aangeboden moeten worden aan de OC kamer, echter de tarieven zijn al vastgesteld. Ter informatie aangenomen. Afspraak met CvB volgend jaar gelijktijdig stukken naar AR en KCR-en.
Besluiten nog in behandeling of te ontvangen:
 • AR 22-12 Inschaling directeuren, loopbaan perspectief leerkrachten(functie LB naar LC) functiehuis Status: te ontvangen
 • Uniforme reiskostenregeling Onderwijs en Kinderopvang. Status te ontvangen 
 • Nog openstaande besluiten uit handboek: Huishoudelijk reglement AR en facilitering. Op de agenda van AR vergadering 17 januari 2023. Te nemen besluit: Instemming PGMR
Volgende AR vergadering

Woensdag 21 december 2022

Social Media

Volg ons ook!