Stand van zaken Archipelraad

Dinsdag 30 november 2021

Mededelingen CvB en vragen aan CvB

 • Memo 2021-11-01 actuele zaken
 • Memo 2021-11-25 actuele zaken o.a. beloning arbeidsmarktoelage
 • Plan van aanpak inspectierapport, inspectie komt 3 december 2021 op bezoek om plan van aanpak te bespreken.
 • Directievoering AZC school per 1-1-2022 - Team AZC school werd per email op de hoogte gebracht van de directievoering per 1-1-2022.Deze wijze van communiceren, zonder enige toelichting heeft onrust veroorzaakt bij het team. CvB heeft toegezegd contact op te nemen met het team.
 • Transitie atlas. CvB presenteert met een PowerPoint in welke richting gedacht kan worden. Verzoek aan Archipelraad om mee te denken in deze transitie en eventuele vragen en/of opm. vroegtijdig kenbaar te maken aan CvB. 

Notulen en ingekomen post

 • Van de AR vergadering 2-11- 2021 zijn geen notulen gemaakt dit was een themavergadering. Thema was Vervangingsbeleid door Danny Alberts, IJsselpool. De PowerPointpresentatie wordt nog beschikbaar gesteld. 
 • Ingekomen/uitgaande post wordt per mail verzonden. 

AR aangelegenheden

 • Archipelraad-MR contact met de achterban. In de AR vergadering 18 januari 2022 een verdeling maken van de scholen, we gaan weer contactpersonen toewijzen aan de mr-en om zo de contacten met de achterban weer aan te scherpen.
 • Overleg Archipelraad en Raad van Toezicht is gepland op 15 december. Bespreekpunten o.a.: Begroting AR 2022, Transitie atlas, Governance, 
 • Scholing aanbieden Mr-en (beginners) dit schooljaar.Er wordt contact opgenomen met Vereniging openbaar onderwijs.
 • Scholing, OR kamer en secretaris hebben OR online cursus gevolgd bij Schateiland. Conclusie leerzame cursus, we zijn weer geüpdatet
 • AR 21-20 Roadmap Hardop Dromen 2.0/transitieatlas. Aanmeldingen voor kleine commissie: Dennis (personeel onderwijs) Bert Jan (ouders onderwijs) Simone (Kinderopvang) Martine V (ouder onderwijs). Dit document zal de komende maanden vaker ter tafel komen. Archipelraad heeft een kleine commissie benoemd die dit gaat volgen en bespreken. Vragen worden verzameld en gesteld aan CvB. 
 • Personele zaken Archipelraad: ter kennisgeving en besproken.

Vacatures Archipelraad en St Archipel

 • 1 vacature ouder geleding Archipelraad-Onderwijs GMR-kamer
 • 2 vacatures oudercommissie Archipelraad -Kinderopvang

Communicatie en de directeuren worden nogmaals benaderd om hier de aandacht op te vestigen via de mediakanalen/nieuwsbrief

Besluiten

 • Besluit AR 21-25 Begroting 2022 Stichting Archipel Onderwijs
  rekker Bert Jan Verweij. In behandeling er is extra ondersteuning van een mr lid.
 • Besluit AR 21-26 Begroting 2022 Stichting Archipel Kinderopvang. OR leden en voorzitter kijken hierna
 • Besluit AR 21-28 Beloning arbeidsmarkt toelage de Waaier en AZC school. Status: Instemming P-GMR kamer
 • Besluit AR 21-24 Instemmingsverklaring verzoek ABP historie dienstgegevens voltallig personeel opvragen. Status: Instemming Archipelraad  

Wvtk/Rondvraag

Transitie atlas - aandachtspunten.

Volgende AR vergadering

Dinsdag 18 januari 2022. AR vergadering eventueel thema

Social Media

Volg ons ook!