Strategisch beleidsplan 2015-2019

Download het volledige beleidsplan als PDF (opent in nieuw venster, 1Mb)

Missie

De scholen van Archipel bieden een rijke leeromgeving waardoor kinderen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst.

Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de scholen. De stichting stelt de scholen hiertoe in staat door te faciliteren in mensen, middelen en gebouwen en dit namens de 20 scholen te verantwoorden aan rijk en gemeenten.

Visie

Kinderen afkomstig van scholen van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van de toekomst doordat zij:

 • gemotiveerd onderzoekend leren en daarbij van ICT gebruik kunnen maken
 • kritisch denken
 • effectief communiceren
 • goed kunnen samenwerken
 • verantwoordelijke burgers zijn, met oog voor culturele verschillen
 • creatief zijn
 • flexibel zijn
 • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
 • inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en talenten
 • gelukkig zijn

Dat betekent dat de stichting zorgt voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers en voor voldoende middelen in goed geoutilleerde gebouwen, zodat medewerkers in staat worden gesteld deze visie te realiseren.

Gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden

Voor alle scholen geldt dat:

 • alle kinderen kunnen leren, maar dat zij verschillen in capaciteiten, tempo en leerstijl;
 • hoge verwachtingen en een uitdagende, innovatieve leeromgeving noodzakelijk zijn voor het leersucces van alle kinderen;
 • wij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en resultaten;
 • vertrouwen, wederzijds respect en open en eerlijke communicatie nodig zijn voor effectieve samenwerking;
 • Archipel een lerende, Rijnlands werkende organisatie is, waarbinnen alle betrokkenen (bestuur, directeuren en medewerkers) zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en resultaten;
 • bestuurlijke kaders nodig zijn ter ondersteuning van schoolspecifieke ontwikkeling;
 • doelen ambitieus, realistisch en meetbaar geformuleerd zijn;
 • partnerschap met en regelmatige feedback vanuit ouders, leerlingen en omgeving schoolontwikkeling ondersteunt.

Social Media