Doelen en indicatoren

 1. De scholen van Archipel bieden onderwijs dat voldoet aan visie en uitgangspunten van de stichting. 
  We formuleren geen definitie van 21e eeuws onderwijs, maar bieden ruimte voor innovatie, diversiteit en experimenten. Het is aan de scholen om modern, toekomstgericht onderwijs te bieden en aan te sluiten bij trends als gepersonaliseerd leren, digitalisering en meer aandacht voor gezondheid en bewegen. Archipel creëert voor deze ontwikkelingen ruimte en faciliteert in tijd, middelen en gebouwen. Daarnaast organiseert en faciliteert de stichting uitwisseling van “good practice”. LEES MEER

 2. Kinderen die de school na groep 8 verlaten zijn optimaal voorbereid voor het vervolgonderwijs en de maatschappij van de toekomst.
  Iedere school heeft de organisatorische, pedagogische en didactische component op orde. Resultaten op de basisvaardigheden (taal en rekenen) moeten in ieder geval voldoende zijn. Hiervoor wordt geïnvesteerd in scholing (leerkrachtvaardigheden en inhoudelijke ondersteuning). Alle scholen geven invulling aan de missie en visie van de stichting in het  eigen onderwijskundig profiel. Archipel onderzoekt wat het VO de komende jaren van haar scholen vraagt en of een intensieve(re) samenwerking met VO-scholen mogelijk en wenselijk is. LEES MEER

 3. Onderwijs op Archipelscholen is maatwerk.
  De stichting zorgt ervoor dat kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (passend) onderwijs kunnen volgen op scholen. Alle scholen voldoen in 2017 aan het niveau van basisondersteuning. Dan bestaat er binnen scholen ook één systeem van planmatige kwaliteitszorg. In samenwerking met het SWV IJssel|Berkel onderzoekt de stichting de toekomstige rol van SBO Het Mozaiek binnen het samenwerkingsverband. Zelfevaluatie en interne en externe verantwoording zijn belangrijk. LEES MEER

 4. Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren groeien  Archipelscholen uit tot een educatief centrum of integraal kindcentrum.
  De ontwikkeling van centra voor 0-13 jarigen zien wij als zeer waardevol. Er zijn de afgelopen jaren mooie resultaten mee bereikt en er is alle reden deze ontwikkelingen in de komende jaren met kracht voort te zetten.
  Wel moet daarbij steeds de vraag zijn of de ontwikkeling aansluit bij de behoefte van kinderen en ouders in de desbetreffende school en omgeving. En zal de school zich in de komende periode moeten beraden op vragen die met deze ontwikkeling samenhangen. LEES MEER

 5. In alle scholen heerst een positieve, klantvriendelijke en op ontwikkeling en samenwerking gerichte werksfeer. 
  Scholing en ontwikkeling van medewerkers is noodzakelijk. In onze professionele leergemeenschappen nemen medewerkers zelf de regie over hun ontwikkeling. De stichting faciliteert dit in tijd en middelen, zoals managementcontracten, (digitale) gesprekkencyclus, ontwikkelassessments en een digitale leeromgeving. Scholen bieden een aantrekkelijke werkomgeving en professioneel werkklimaat. De houding naar ouders is open en toegankelijk. Betrokkenheid van ouders wordt actief gestimuleerd. LEES MEER

 6. Archipel is financieel gezond; de beschikbare middelen worden efficiënt en effectief ingezet, uitgaande van het principe ‘geld volgt beleid’.
  Per saldo zal sprake zijn van doorzettende krimp, waardoor sprake zal zijn van een teruglopende exploitatie. De jaarlijkse begroting wordt blijvend scherp bewaakt. Daarnaast zullen we regelmatig beroep moeten doen op de personele reserve. De doorzettende krimp leidt op een aantal plaatsen tot fusie of sluiting van scholen. In 2019 vallen naar verwachting nog 16 zelfstandige scholen onder de stichting. Samen met andere besturen wordt dit nader onderzocht. Op het gebied van de huisvesting zijn nog ontwikkelingen gaande. LEES MEER

 7. Krachtige positionering van stichting en scholen.
  Onze scholen gaan voor kwaliteit, passend in de lokale context. Zij leveren modern, toekomstgericht onderwijs, dat uitgaat van de mogelijkheden van ieder kind. Ze bieden ruimte aan professionals,  zijn divers en innovatief. De sfeer kenmerkt zich door plezier, rust en structuur. Ouders voelen zich betrokken. Gebouwen zijn duurzaam, zo mogelijk energieneutraal, en ingericht naar de eisen van deze tijd. Met deze kenmerken positioneren we onze scholen in de regio nadrukkelijke en krachtiger. De stichting faciliteert dit nadrukkelijk. LEES MEER

Social Media