Doel 3: onderwijs op Archipelscholen is maatwerk


Sinds de start per 1 augustus 2014 van Passend onderwijs is de zorgplicht voor scholen en stichting een feit. Dat betekent dat kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs op onze scholen zullen volgen. Het is aan de stichting er, als onderdeel van en in samenwerking met het samenwerkingsverband IJssel/Berkel, voor te zorgen dat de scholen hiervoor in voldoende mate toegerust zijn en dat de financiële middelen toereikend zijn. Daarbij is de relatie met doel 1, bijvoorbeeld als het gaat om meer gepersonaliseerd leren, van belang.

In het kader van ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs wordt de toekomstige rol van SBO Het Mozaiek binnen het samenwerkingsverband onderzocht. Conform de afspraken binnen het 
samenwerkingsverband voldoen alle scholen in 2017 aan het niveau van basisondersteuning. Dan bestaat er binnen scholen ook 1 systeem van planmatige kwaliteitszorg, waarvan ook het met het samenwerkingsverband overeengekomen niveau van basisondersteuning  en het in het kader daarvan bepaalde schoolondersteuningsprofiel deel uitmaken.

Die planmatige, interne kwaliteitszorg zal blijvend veel aandacht vragen. Zelfevaluatie en interne en externe verantwoording zijn daarbij belangrijke items. Dit geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen als tribandverantwoording en het digitale portfolio. 

Indicatoren

  1. In het schooljaar 2015-2016 wordt op stichtingsniveau een systeem van planmatige kwaliteitszorg uitgewerkt en beschreven;
  2. In samenwerking met het SWV IJssel/Berkel onderzoekt de stichting  in het schooljaar 2015/2016 onder welke voorwaarden in 2017 aan het niveau van basisondersteuning kan worden voldaan;
  3. Alle scholen voldoen in 2017 aan het niveau van basisondersteuning; alle aspecten van het schoolondersteuningsprofiel scoren voldoende;
  4. In samenwerking met het SWV IJssel/Berkel onderzoekt de stichting de toekomstige rol van SBO Het Mozaiek binnen het samenwerkingsverband.

Social Media