Doel 4: Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren groeien  Archipelscholen uit tot een educatief centrum of integraal kindcentrum


De ontwikkeling van centra voor 0-13 jarigen zien wij als zeer waardevol. Er zijn de afgelopen jaren mooie resultaten mee bereikt. Voorbeelden zijn in Zutphen kindcentrum Adriaan van den Ende, Montessori kindcentrum de Plotter, educatief centrum Theo Thijssen en kindcentrum Lea Dasberg, ieder in een eigen stadium van ontwikkeling.  En verder, in samenwerking met de Stichting Educatief Centrum, sinds enige tijd De Bongerd in Terwolde en de pas begonnen kindcentra in Brummen en Eerbeek (bij Dobbelsteen en Johanna Huiskamp). En dan zijn er nog de peutergroepen in Voorst (Wiekslag) , Wilp (Hagewinde) en Hall (Vossestaart).

Er is alle reden deze ontwikkelingen in de komende jaren met kracht voort te zetten. Wel moet daarbij steeds de vraag zijn of de ontwikkeling aansluit bij de behoefte van kinderen en ouders in de desbetreffende school en omgeving.En zal de school zich in de komende periode moeten beraden op vragen die met deze ontwikkeling samenhangen: hoe stem ik af met de voorschoolse periode?, gaan 3-jarigen straks naar de basisschool?, continurooster of niet?, wat bied ik binnen mijn kindcentrum aan?, enz.

Indicatoren

  1. Iedere school heeft inzicht in de behoefte bij leerlingen, ouders en omgeving aan voorschoolse, buitenschoolse peuter- en kinderdagopvang;
  2. Iedere school steeft er actief naar te voorzien in die behoefte, in samenwerking met Stichting Educatief Centrum of andere kinderopvangorganisaties;
  3. In de tevredenheidsonderzoeken 2017 worden vragen opgenomen om de tevredenheid op dit onderdeel te meten;
  4. De stichting formuleert in het schooljaar 2015-2016 een beschrijving van de functie directeur Integraal Kindcentrum. 

Social Media