Doel 5: In alle scholen heerst een positieve, klantvriendelijke en op ontwikkeling en samenwerking gerichte werksfeer

 
Om de doelen in dit beleidsplan te kunnen realiseren is scholing en ontwikkeling van medewerkers noodzakelijk.  Stichting en scholen organiseren zich daarvoor als professionele leergemeenschappen, waarin medewerkers zelf de regie nemen over hun ontwikkeling.
De stichting faciliteert dit in tijd en middelen. Als middelen worden daarbij onder andere managementcontracten, (digitale) gesprekkencyclus, ontwikkelassessments en de in de komende jaren uit te ontwikkelen Blended Learning Environment (digitale leeromgeving)  ingezet.

Scholen dragen zorg voor een aantrekkelijke werkomgeving en een professioneel werkklimaat. De houding naar ouders is open en toegankelijk. Betrokkenheid van ouders wordt actief gestimuleerd.

De stichting is werkgever van alle medewerkers. Medewerkers hebben een aanstelling bij het bestuur. Dit is van belang om vast te stellen omdat in de komende jaren mobiliteit, vanwege krimp 
en mogelijke sluiting of fusie van scholen noodzakelijk zal blijven. Daarnaast is mobiliteit wenselijk om competenties van medewerkers beter te matchen met de eisen die een school stelt en om
medewerkers kansen te bieden voor professionele ontwikkeling. De stichting kan een oriëntatie op werken op een andere school faciliteren.

Indicatoren

  1. Met iedere medewerker van de stichting, inclusief directeuren en onderwijsondersteunend personeel, worden gesprekken gevoerd en vindt een beoordeling plaats conform de digitale gesprekkencyclus; 
  2. De conform cao beschikbare middelen voor scholing en ontwikkeling worden door de stichting inzichtelijk gemaakt en gebudgetteerd;
  3. De stichting stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering van ontwikkelassessments en de ontwikkeling van de Blended Leeromgeving;
  4. Medewerkers zijn tevreden over hun werksituatie; zij scoren gemiddeld minimaal 3,5 (op een schaal van 4) bij het tevredenheidsonderzoek en geven als rapportcijfer minimaal een 7,8;
  5. De stichting herziet in het schooljaar 2015-2016 het mobiliteitsbeleid. Daarin worden ook de gevolgen van het eigenrisicodragerschap, in het kader van de wijzigingen bij het vervangingsfonds, meegenomen.

Social Media