Doel 6: Archipel is financieel gezond; de beschikbare middelen worden efficiënt en effectief ingezet, uitgaande van het principe ‘geld volgt beleid’


Hoewel de situatie per school flink kan verschillen zal in de komende periode per saldo sprake zijn van doorzettende krimp. Dat betekent dat er steeds sprake zal zijn van een krappe, teruglopende exploitatie.
De jaarlijkse begroting wordt, op stichtingsniveau en op schoolniveau, daarom blijvend scherp bewaakt. Daarnaast is te voorzien dat er, vanwege door de krimp veroorzaakte boventalligheid, regelmatig een beroep moet worden gedaan op de personele reserve.

De doorzettende krimp leidt op een aantal plaatsen tot fusie of sluiting van scholen. In 2019 vallen naar verwachting nog 16 zelfstandige scholen onder de stichting . Te beginnen in 2015 wordt hiernaar nader onderzoek gedaan, in samenwerking met andere schoolbesturen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de positie van scholen die al langere tijd onder de opheffingsnorm zitten, zoals Parel, Jan Ligthart, Vossestaart en Rietgors en scholen met een teruglopend leerlingenaantal in kleine kernen, zoals Isings en Wilp-Achterhoek.

Op het gebied van de huisvesting zijn nog ontwikkelingen gaande. De nieuwbouw van het cluster met de Cornelis Jetses is inmiddels gestart, de nieuwbouw van de Brede school “de Fliert” in Twello, waar onder meer de Hietweide deel van uitmaakt, zal over enige tijd van start gaan. 

Indicatoren

  1. De jaarlijkse begroting is taakstellend; eventuele boventalligheid wordt opgelost binnen de marges van de personele reserve;
  2. De kengetallen in het jaarverslag voldoen aan landelijke benchmarks;
  3. In het schooljaar 2015-2016 wordt, samen met andere schoolbesturen in de regio, onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau als gevolg van de leerlingendaling; dit onderzoek leidt tot een gezamenlijk plan van aanpak, inclusief tijdpad. 

Social Media