Missie en visie Stichting Archipel

Missie

De scholen van Archipel bieden een rijke leeromgeving waardoor kinderen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst.

Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de scholen. De stichting stelt de scholen hiertoe in staat door te faciliteren in mensen, middelen en gebouwen en dit namens de 20 scholen te verantwoorden aan rijk en gemeenten.

Visie

Kinderen afkomstig van scholen van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van de toekomst doordat zij:

  • gemotiveerd onderzoekend leren en daarbij van ICT gebruik kunnen maken
  • kritisch denken
  • effectief communiceren
  • goed kunnen samenwerken
  • verantwoordelijke burgers zijn, met oog voor culturele verschillen
  • creatief zijn
  • flexibel zijn
  • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
  • inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en talenten
  • gelukkig zijn

Dat betekent dat de stichting zorgt voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers en voor voldoende middelen in goed geoutilleerde gebouwen, zodat medewerkers in staat worden gesteld deze visie te realiseren.

Social Media