Gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden

Voor alle scholen geldt dat:

  • alle kinderen kunnen leren, maar dat zij verschillen in capaciteiten, tempo en leerstijl;
  • hoge verwachtingen en een uitdagende, innovatieve leeromgeving noodzakelijk zijn voor het leersucces van alle kinderen;
  • wij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en resultaten;
  • vertrouwen, wederzijds respect en open en eerlijke communicatie nodig zijn voor effectieve samenwerking;
  • Archipel een lerende, Rijnlands werkende organisatie is, waarbinnen alle betrokkenen (bestuur, directeuren en medewerkers) zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en resultaten;
  • bestuurlijke kaders nodig zijn ter ondersteuning van schoolspecifieke ontwikkeling;
  • doelen ambitieus, realistisch en meetbaar geformuleerd zijn;
  • partnerschap met en regelmatige feedback vanuit ouders, leerlingen en omgeving schoolontwikkeling ondersteunt.

Social Media