GMR

Binnen Archipel is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Die GMR vertegenwoordigt de belangen van ouders en teamleden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere scholen. Dit in tegenstelling tot de MR, die de belangen van de eigen school behartigt.

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die op scholen van belang zijn: financiën, zorgplan, ARBO-beleid, personeelsbeleid, functiebouwwerk, bestuursformatieplan en nog veel meer.

De GMR bestaat uit 10 leden, namelijk vijf leden namens het personeel, en vijf leden namens de ouders. Om lid te worden van de GMR is het niet noodzakelijk om ook lid van een MR te zijn. Binnen de GMR wordt gewerkt met commissies, zodat iedereen zich vanuit zijn/haar interesse of deskundigheid kan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Leden van de oudergeleding GMR ontvangen een vacatievergoeding en kunnen scholing volgen.

Leden GMR

Marc van Zanten
voorzitter / lid ouder
Annerike Toevank
2e voorzitter/ lid personeel
Karin Mentink
lid personeel (vacant)
Evelien Berenschot
lid personeel
Carmen van Dam
lid personeel
Bert Jan Verweij
lid ouder
Maaike Langelaan
lid ouder
Menno van Luijn
lid ouder
Martine Spithout-Visser  lid ouder Esther Zuethof
lid personeel
       
Willy Hissink
secretariaat
       

GMR-documenten

Stand van zaken en notulen

De notulen van vergadering van de GMR zijn openbaar. Zo ziet u waar we ons mee bezig houden en wat de stand van zaken is van actiepunten. Hier leest u de laatste stand van zaken en kunt u de notulen downloaden.

Social Media