Stand van zaken GMR

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Maandag 26 november 2018

GMR-aangelegenheden:

 • Scholingsavonden 5 en 19 november door AOB: 5 november waren er 14 deelnemers,19 november 8 deelnemers. GMR is erg tevreden met de opkomst. Volgend jaar worden er weer scholingsavonden georganiseerd.
 • (G)MR avond 4 februari 2019: Annerike, Martine en  Menno organiseren de avond.
 • Vacatures GMR: Marc blijft voorlopig aan tot einde schooljaar, waarna  hij aftredend is. Annerike blijft vice- voorzitter maar zit al wel de vergaderingen voor met ingang van 2019. GMR heeft einde schooljaar 2 vacatures oudergeleding en op dit moment 1 vacature personeelsgeleding. Besloten wordt om de vacatures via social media en nieuwsbrieven weer onder de aandacht te brengen. De mensen die de scholingsavonden hebben gevolgd worden ook benaderd misschien voelt iemand er iets voor om GMR lid te worden.
 • Terugkoppeling voorzitters-CvB overleg en mededelingen CvB.
  • Fusie SEC, GMR blijft voorlopig nog op dezelfde wijze doorgaan. In de loop van volgend jaar kijken hoe alles gaat lopen. 
  • RvT heeft voorzitter gekozen.
  • Voorzitter college van bestuur: Vacature is vervuld
  • Voortgang strategisch beleidsplan: 12 december is er een bijeenkomst voor Archipel kinderen. ( 2 per school). Het is uniek om dit ook met de kinderen te doen.  2e bijeenkomst is voor de krokusvakantie 2019.
  • AZC is pré pol locatie. Er is nog niets bekend over de bekostiging.
  • Stand van zaken Zelfbeheer: november is testmaand salarissen. Er zijn 4 medewerkers benoemd op de financiële administratie/P&O.

Besluiten:

 • GMR 18-09 Attentieregeling september 2018: Vragen zijn beantwoord door CvB. Ingestemd
 • GMR 18-12 Begroting 2019 St Archipel: Vragen gesteld aan CvB. Henk geeft mondelinge toelichting. Vragen worden nog schriftelijk beantwoord door Henk. Er zijn geen aanvullende vragen meer. Nog in behandeling
 • GMR 18-13 Afwegingskader meldcode huiselijk geweld: Voor kennisgeving aangenomen.
 • GMR 18-14 Begroting 2019 SEC: Nog in behandeling 
 • GMR 18-12 Begroting St Archipel. Nog in behandeling
 • GMR 18-15 Mobiliteitsplan 2019-2020: Nog in behandeling Trekkers Carmen en Evelien. Nog in behandeling

WVT

 • Uitnodiging kerstmarkt - De oudergeleding van de GMR (6 personen) besluit om de te verzilveren munten- 35 per persoon- te doneren aan Stichting Leergeld. 
 • Functie leerkrachtondersteuner: Dit is een nieuwe functie er wordt een pilot gedraaid. Wordt in de volgende thema vergadering besproken met medewerker P&O.
 • Vergadering GMR-RvT en notulen uitwisseling GMR-RvT: Vergadering 1e kw 2019 inplannen. Notulenuitwisseling RvT en GMR heeft in 2018 niet plaatsgevonden. Contact hierover op nemen met stafbureau.
 • Rondvraag: Sjaak Scholten dankt de GMR voor de prettige samenwerking gedurende 12 jaar en wenst de GMR veel succes toe voor de toekomst. Dit is wederzijds en de GMR wenst Sjaak ook alle goeds toe voor de toekomst.
Volgende vergadering: 14 januari 2019, Houtwal 16b Zutphen

Notulen 2018

Notulen 2017

Social Media