Stand van zaken GMR

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 16 april 2019

GMR-aangelegenheden:

 • (G)MR avond - (G)MR avond is voorlopig even op on hold gezet. De bedoeling is om in het nieuwe schooljaar rond de herfstvakantie een (G)MR avond te organiseren. Suggesties zijn van harte welkom.
 • Vacatures GMR en nieuwe samenstelling GMR - Er is een werkgroep samengesteld.  Deze werkgroep heeft deze week een 1e bijeenkomst gehad. Projectleider is Hennie Groot Haar. Al gauw bleek dat dit een lastig in te vullen ding wordt vanwege het ontbreken van een medezeggenschapsorgaan bij de Kinderopvang en we te maken hebben met 3 wetten. Kinderopvang valt niet onder de Wet Medezeggenschap. Waarschijnlijk is de nieuwe GMR niet geïnstalleerd voor het nieuwe schooljaar.  Marc neemt namens GMR zitting in deze werkgroep .
 • Gesprek GMR-RvT 17 april 2019 - Gesprek is gepland op 17 april 2019. Agenda/bespreek punten zijn aangeleverd. Marc, Annerike en Menno zijn hierbij aanwezig, Willy is notulist.
 • Gesprek GMRvz-CvB 16 april 2019 - Er heeft op 16 april 2019 een gesprek plaatsgevonden GMRvz-CvB. Marc was verhinderd, Maaike heeft zijn plaats ingenomen. Bespreekpunten waren:
 • Vakantierooster: CvB heeft toezegging gedaan dat bij verandering van schooltijden er minimaal 15 minuten gehanteerd wordt. Dit geldt voor alle nieuw te wijzigen schooltijden.
 • Tevredenheidsonderzoek, de vervolgstappen o.a. communicatie, wat publiceren alle betrokkenen op de  website. GMR heeft voorstel gedaan aan CvB, dit wordt bekeken
 • Terugkoppeling strategiedag zie verderop in de notulen
 • Afstemming GMR-CvB diverse beleidsstukken. Annerike en Willy doen voorzet richting CvB.
 • BFP 2019-2020 komt volgende week in concept
 • Zwedenreis: verzoek van GMR aan CvB om hierover duidelijk te communiceren dus vooraf wat de doelen zijn en achteraf wat de opbrengsten zijn. 
 • Inval leerkrachten: Archipel is i.v.m. subsidie aanvraag aangehaakt bij Pon. Dit om meer “body”te creëren, Archipel alleen is te klein. De eventueel te ontvangen subsidiegelden worden evnredig verdeeld. 
 • GMR-thema vergadering 21 mei 2019 - Judith Booltink (P&O) is uitgenodigd voor de themavergadering. Gewijzigde datum: 21 mei 2019.  Agendapunten o.a. Mobiliteit en Lerarentekort etc. Agendapunten aanleveren bij Annerike
 • Strategiedag Archipel 27 maart 2019 Bronsbergen - Er komt een concept rapport hoe we de diepgang in gaan. Dit rapport wordt in concept aan de GMR beschikbaar gesteld als de Raad van Toezicht hiermee akkoord gaat. Annerike vraagt concept rapport op bij CvB

Besluiten:

 • GMR 19-01 Vakantierooster 2019-2020
 • Trekker Bert Jan. Alle vragen zijn beantwoord, er is ingestemd met het besluit.
  Besluitenlijst: Ingestemd
 • GMR 19-02 Jaarrekening GMR ter info
  Trekker Willy. Voor kennisgeving aangenomen,  wordt opgenomen in jaarrekening St Archipel Onderwijs.
  Besluitenlijst GMR 19-02 v.k.a.
 • GMR 19-03 Jaarrekening en jaarverslag 2018 St Archipel onderwijs
  Trekkers Carmen en Evelien
  Nog te ontvangen
 • GMR 19-04 BFP 2019-2020
  Trekker Menno
  Nog te ontvangen
Volgende vergadering: 21 mei 2019, 20.00 uur, Houtwal 16b Zutphen
(Thema vergadering met P&O)

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Social Media