Stand van zaken GMR

Waar houden we ons op dit moment mee bezig? Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de notulen van onze laatste vergadering. De volledige notulen kunt u downloaden als PDF.

Dinsdag 25 juni 2019

Thema Medezeggenschap Archipelraad

Er is een werkgroep samengesteld o.l.v. Hennie Groot Haar als projectleider. De werkgroep heeft de adviesnotitie Medezeggenschap Archipelraad  gemaakt die deze avond gepresenteerd en toegelicht wordt. 

Hennie Groot Haar geeft middels een powerpoint presentatie een uitleg van de notitie Medezeggenschap Archipelraad van de  Stichting Archipel na de integratie met de Kinderopvang. Stichting Archipel bestaat vanaf 1 januari 2019 uit 3 stichtingen t.w.Stichting  Archipel Bestuur, met daaronder Stiching Archipel Onderwijs en Stichting Archipel Kinderopvang. De bedoeling is om 1 overkoepelende Medezeggenschaps raad te vormen genaamd Archipelraad. Deze raad moet dan zowel besluiten nemen over het Onderwijs en de Kinderopvang. Met meer dan 50 kinderen per locatie in de Kinderopvang, dan de wettelijke verplichting van een oudercommissie.  Dit is nog niet zo gemakkelijk omdat we te maken hebben met 3 wetten. In den lande zijn er nog weinig voorbeelden van deze medezeggenschapsraden met geïntegreerde Kinderopvang. 

Verzoek aan de GMR leden om de vragen/opmerkingen uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 te mailen naar Marc.

GMR-aangelegenheden:

  • Vacatures GMR - Er zijn op dit moment 3 vacatures in de Gmr. Eén in de oudergeleding en 2 in de pesoneelsgeleding. Deze vacatures worden voorlopig nog even on hold gezet tot de samenstelling van de Archipelraad bekend is.
  • Strategisch beleidsplan - Is nog in behandeling, CvB geeft korte toelichting van de aanpassingen in het concept.
  • Studiereis Zweden - Evaluatie volgt nog. Reis is positief ervaren door de deelnemers.
  • Subsidie PON - De subsidiepot van PON is leeg. Ingediende aanvragen blijven liggen tot er een nieuw subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld.

Besluiten:

Er staan geen besluiten open.

Wvttk:

  • Algemeen: Tropenrooster: Scholen zijn vrij om dit zelf in te vullen als het past binnen de verplichte schooltijden.
  • Evelien: Klimaatbeheersing: opnemen in Strategisch Beleidsplan? De MR kan ook op schoolniveau hier iets over vinden/zeggen.
  • Maaike: Tevredenheidsenquête is nog niet teruggekoppeld aan de GMR. Antw: Dit loopt nog, niet alle scholen hebben dit al teruggekoppeld of gepubliceerd. 

Volgende vergadering: 

Volgende vergadering: 9 juli (afscheid Marc en Maaike) 
Aanvang 20.00 uur Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Social Media