Print << Terug

Jaarverslag 2016

We presenteren u graag ons bestuursverslag 2016. In dit verslag kunt u lezen wat er in dit jaar aan de orde was bij Stichting Archipel, welke veranderingen hebben plaatsgevonden en hoe het jaar financieel is verlopen.

Op de poster ziet u de hoofdpunten overzichtelijk gepresenteerd.

Liever het complete jaarverslag lezen? Blader onderstaand door de volledige versie van het jaarverslag of lees het jaarverslag 2016 hier in groter formaat.

Inleidende samenvatting bestuursverslag 2016

Hoofdstuk A1 bevat de inleiding, hierin staat algemene informatie over de stichting vermeld en informatie over het strategisch beleidsplan. In hoofdstuk A2 is de structuur en werkwijze van de stichting beschreven.

Per 1 oktober 2016 is het leerlingenbestand licht gestegen met 9 leerlingen. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de komst van de school voor asielzoekerskinderen (65 leerlingen). Het marktaandeel bij het basisonderwijs in Zutphen is opnieuw gestegen, terwijl dit in Voorst en vooral in Brummen juist is gedaald. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk A3.

Hoofdstuk A4 gaat over kwaliteit, hier komen verschillende onderwerpen aan bod. De Jan Ligthartschool in Zutphen scoort voor het derde jaar onder de norm van de eindtoets en krijgt, na onderzoek door de inspectie, een aangepast arrangement (zwak). Alle overige Archipelscholen voldoen aan het basisarrangement van de Inspectie. Archipel scoort de afgelopen jaren redelijk constant qua uitstroomgegevens. De ontwikkelingen rond Educatieve Centra en Kindcentra zijn in 2016 krachtig voortgezet. Alle Archipelscholen vallen voor wat betreft Passend Onderwijs onder Samenwerkingsverband IJssel|Berkel. Onder dit samenwerkingsverband ressorteren inmiddels 27 schoolbesturen en daarmee 125 scholen.

In 2015 is Stichting Archipel gestopt met het inhuren van personeel via een P-flex constructie omdat de kosten, mede vanwege het min of meer structurele karakter van de werkgelegenheid en de BTW, te hoog werden. Er is voor gekozen een aantal voormalige P-flexers in vaste dienst te nemen met -daar waar nodig- een uitbreiding op tijdelijke basis. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van extern naar intern personeel.

Het ziekteverzuim is in 2016 gedaald van 7,0% naar 6,56%, terwijl het landelijk percentage steeg van 6,1% naar 6,5%. Toch blijft het terugdringen van het verzuimpercentage een speerpunt.
Stichting Archipel regelt vanaf augustus 2016 de vervanging met IJsselpool. Daarvoor werd de vervanging gedaan door Pool35. In 2016 is door middel van opleiding gewerkt aan het op niveau brengen en houden van de functiemix. Door verschuivingen vanwege in- en externe mobiliteit, is het percentage ten opzichte van 2015 iets gedaald. Dit en meer over personeel staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk A5.

In hoofdstuk A6 kunt u alles lezen over de huisvesting van onze scholen en in hoofdstuk A7 leest u het verslag van de Raad van Toezicht.
Alle financiële ontwikkelingen staan in hoofdstuk A8 beschreven. Er is, ondanks de doorzettende krimp op een aantal scholen, een positief saldo van € 108.080 ontstaan. Dit positieve saldo is deels een gevolg van niet begrote uitkeringen van het samenwerkingsverband IJssel|Berkel. In paragraaf 8.7.1 leest u onze gerealiseerde doelstellingen.

In de continuïteitsparagraaf (Hoofdstuk A9) leest u dat we er vanuit gaan dat het leerlingenbestand in de toekomst blijft dalen. Echter, de komst van een school op het AZC, die als dependance van De Waaier is opgenomen, heeft in 2016 een gunstige invloed op ons leerlingenbestand gehad. De belangrijkste risico’s en onzekerheden waar we rekening mee houden zijn de krimp, onzekerheid over de rijksbekostiging en de financiële gevolgen van de doordecentralisatie onderhoud schoolgebouwen. Ook is er geen zekerheid over de vergoedingen ten behoeve van Passend Onderwijs in de komende jaren. De wet Werk & Zekerheid kan op termijn voor extra kosten zorgen.
Media
  • SA_jaarverslag2016_mockup.jpg

Social Media