Print << Terug

Het jaar 2017 Stichting Archipel

In het bestuursverslag 2017 van Stichting Archipel kunt u lezen wat er in dat jaar aan de orde was bij Stichting Archipel, welke veranderingen hebben plaatsgevonden en hoe het jaar financieel is verlopen.

In het bestuursverslag treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen in 2017. Het Strategisch beleidsplan 2015-2019, formeel vastgesteld door het College van Bestuur (CvB), met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT), bepaalt grotendeels de activiteiten in het jaar 2017. De begroting 2017 werd mede op basis van het beleidsplan 2015-2019 opgesteld.

Het Beleidsplan beschrijft de kaders voor de ontwikkelingen van Archipel en de scholen in de periode 2015-2019 en bepaalt daarmee ook voor een niet onbelangrijk deel de activiteiten in het jaar 2017. De begroting 2017 werd mede op basis van het beleidsplan 2015-2019 opgesteld.

Naast het uitvoering geven aan het voorgenomen beleid uit het beleidsplan zijn veel activiteiten van de stichting gericht op het financiële beleid. Door de komst van de AZC-school de Waaier in 2016 is weliswaar sprake van enige groei van het aantal leerlingen, maar door de doorzettende krimp op een aantal scholen blijft de druk op de financiële huishouding groot. Het boekjaar 2017 werd met een positief resultaat van € 874.690 afgesloten. De jaarrekening 2017 van de stichting is onderdeel van dit bestuursverslag. De jaarrekening vindt u hier binnenkort.

Download hier het bestuursverslag 2017 van Stichting Archipel

Media
  • jaarverslag2017_mockup-vierkant.png

Social Media