Print << Terug

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag 2018 ziet u welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij Stichting Archipel Onderwijs en hoe het gaat voor de stichting financieel is verlopen.

Download en lees hier het jaarverslag 2018 Stichting Archipel Onderwijs.


Per 1 oktober 2018 is het leerlingenbestand licht gestegen met 3 leerlingen. Het marktaandeel bij het basisonderwijs in Zutphen is opnieuw gestegen, terwijl dit in Voorst en in Brummen iets is gedaald. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk A3.

Hoofdstuk A4 gaat over kwaliteit, hier komen verschillende onderwerpen aan bod. In het najaar van 2018 werd Kindcentrum Sterrenbeek door de onderwijsinspectie bezocht omdat de school 3 achtereenvolgende jaren bij de eindtoets onder de norm scoorde. De school werd door de inspectie als zeer zwak beoordeeld. Alle overige Archipelscholen voldoen aan het basisarrangement van de Inspectie.
Archipel scoort de afgelopen jaren redelijk constant qua uitstroomgegevens. De ontwikkelingen rond Educatieve Centra en Kindcentra zijn in 2018 krachtig voortgezet.
Alle Archipelscholen vallen voor wat betreft Passend Onderwijs onder Samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Onder dit samenwerkingsverband ressorteren inmiddels 24 schoolbesturen en daarmee 100 scholen.

Het ziekteverzuim is in 2018 gedaald van 6,3% naar 5,9%.  Ondanks de gerealiseerde daling van het percentage blijft het terugdringen van het verzuimpercentage een speerpunt.

In hoofdstuk A6 kunt u alles lezen over de huisvesting van onze scholen en in hoofdstuk A7 leest u het verslag van de Raad van Toezicht.

Alle financiële ontwikkelingen staan in hoofdstuk A8 beschreven. Er is, ondanks de doorzettende krimp op een aantal scholen, een positief saldo van € 395.640 ontstaan.

In de continuïteitsparagraaf (Hoofdstuk A9) merkt u dat we er vanuit gaan dat het leerlingenbestand in de toekomst blijft dalen. Echter, de AZC-school en in 2018 de komst van zogenaamde pré-pol kinderen, hadden ook in 2018 gunstige invloed op ons leerlingenbestand. De belangrijkste risico’s en onzekerheden waar we rekening mee houden zijn de krimp van het leerlingenaantal, onzekerheid over de rijksbekostiging (voorbeeld de Onderwijsachterstandsmiddelen) en de financiële gevolgen van de doordecentralisatie onderhoud schoolgebouwen. Verder is er geen zekerheid over de vergoedingen ten behoeve van Passend Onderwijs voor de komende jaren. De wet Werk & Zekerheid en en Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren kan op termijn voor extra kosten zorgen. Een groot risico voor de continuïteit van het onderwijs is het groeiende tekort aan leraren.

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?