Print << Terug

Jaarverslag 2019

In dit bestuursverslag van Stichting Archipel treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen in 2019. Het Strategisch beleidsplan 2019-2023, formeel vastgesteld door het College van Bestuur (CvB) , met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT), bepaalt grotendeels de activiteiten voor het tweede deel van het jaar 2019. De begroting 2019 werd voor een deel gebaseerd op het beleidsplan 2015-2019.
 
Naast het uitvoering geven aan het voorgenomen beleid uit het beleidsplan zijn veel activiteiten van de stichting gericht op het financiële beleid. Vanwege doorzettende krimp van het leerlingenaantal op een aantal scholen blijft de druk op de financiële huishouding groot. Het boekjaar 2019 werd met een positief resultaat van € 449.200 afgesloten. De jaarrekening 2019 van de stichting is onderdeel van dit bestuursverslag. Het onderdeel over Archipel Onderwijs download u hier.
 
Door de invoering van de lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006 heeft het primair onderwijs meer beleidsvrijheid gekregen. Meer keuzevrijheid betekent meer mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook een grotere verantwoordelijkheid.
In dit jaarverslag laten we de overheid en belanghebbenden zien, aan de hand van “De Richtlijn Jaarverslag Onderwijs” voor de sector Primair Onderwijs, hoe we middelen hebben besteed en welke keuzes we hebben gemaakt. We zijn ervan overtuigd deze keuzes op een verantwoordelijke manier te hebben gemaakt, geloven in transparantie van onderwijsorganisaties en presenteren dit jaarverslag dan ook met enige trots.

Download en bekijk: jaarverslag 2019 Stichting Archipel Onderwijs
Media
  • jaarverslag2019-mockup

Social Media

Volg ons ook!

 

De allerleukste leerkracht, onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bieden wij per direct een baan. Jij bepaalt daarbij zelf hoeveel uren je werkt en of je functies in ons basisonderwijs en onze kinderopvang wil combineren. Mix & match jouw eigen functie!
Snel samen een kopje koffie drinken?