Aanmelden

Een basisschool voor uw kind kiest u met zorg. De scholen en kindcentra van Archipel bieden u volop keuzemogelijkheden en bieden voor iedereen onderwijs, dicht bij u in de buurt. Onze verschillen in hun onderwijskundige aanpak, omvang, opvangmogelijkheden en schoolbevolking. Dankzij de diversiteit kunnen kinderen altijd onderwijs volgen dat écht bij hen past. Want of je nou van jongs af aan Engels wilt leren of leiderschap ontwikkelt; kinderen staan met hun eigen unieke talent, niveau en tempo centraal bij ons basisonderwijs.

Archipelscholen hebben gemeenschappelijk dat ze openbaar zijn: ieder is kind is welkom. Al onze scholen zijn algemeen toegankelijk en maken geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Verschillen die in onze maatschappij nu eenmaal bestaan in opvattingen en levensbeschouwing, worden in de scholen juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling de kinderen respect voor elkaars identiteit bij te brengen.

Daarnaast bieden onze scholen een rijke leeromgeving waardoor kinderen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst.

Kom gewoon eens langs!

Ontdek zelf welke school bij uw kind past en maak een vrijblijvende afspraak met de directeur van de scholen of kindcentra waar u de sfeer wilt proeven en het onderwijs met eigen ogen wilt zien. Op alle scholen kunt u terecht voor een informatief gesprek en een rondleiding. Tip: bekijk de schoolgidsen, met informatie over onder meer het onderwijsconcept, de voorzieningen en resultaten.
Hier vindt u meer informatie en alle contactgegevens.

Aanmeldprocedure

U kunt uw kind aanmelden op een school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. Daarvoor gebruikt u het aanmeldformulier dat u van de directeur ontvangt of u download deze van de schoolsite. Met dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op de school. Aan de hand van uw antwoorden beoordeelt de school of het uw kind het onderwijs en de begeleiding kan bieden die het verdient.

Door het invullen van uw gegevens stemt u ermee in dat de school de gegevens verwerkt. Daarmee gaan zij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens, binnen de Wet bescherming persoonsgegevens. U heeft steeds inzage- en correctierecht wat betreft verwerking van uw gegevens.

Burgerservicenummer (BSN)
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u afgeven op school of verzenden per post of e-mail. Daarbij bent u verplicht om met een document aan te tonen dat het ingevulde burgerservicenummer (BSN) inderdaad van uw kind is. U kunt hiervoor een document gebruiken waarop het BSN van uw kind staat vermeld, zoals een formulier van de belastingdienst, identiteitskaart of paspoort.

Als de school uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Vanaf dat moment bepaalt de school binnen zes weken of uw kind op de school geplaatst kan worden. Hiervan ontvangt u eveneens een schriftelijke reactie. Indien nodig neemt de school contact op met de voorschoolse voorziening of huidige school. Als de school denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt een ondersteuningsteam gevraagd mee te denken. Als uw kind wordt toegelaten, krijgt u daarvan een schriftelijke reactie. 

In het kort:

  • Door invulling van het aanmeldformulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op de school.
  • Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u afgeven op de betreffende school.
  • U ontvangt van de school een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vanaf deze datum start de wettelijke termijn voor scholen om binnen 6 weken een beslissing te nemen over toelating van het kind. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Indien extra gegevens van ouders nodig zijn, telt de termijn niet door.
  • Over het besluit van de school over de toelating van het kind ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
  • Het kan zijn dat uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst omdat er op dat moment in de desbetreffende groep geen plaats is. Ook daarvan ontvangt u bericht. 

Zie ook: Passend onderwijs en de zorgplicht

Social Media

Volg ons ook!