Klachtenregeling

Direct naar: vertrouwenspersonen
Bij Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang werken wij elke dag aan verbetering van de kwaliteit. Een goed aanbod en tevreden relaties zijn hierbij van belang. Echter, waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat ouders  en medewerkers ons zo snel mogelijk weten te vinden als zij ergens ontevreden over zijn. In onze klachtenregeling beschrijven wij daarom hoe wij omgaan met klachten.

Veruit de meeste klachten zullen in eerste instantie worden besproken, opgelost of afgehandeld in goed overleg tussen betrokkenen, ouders, medewerkers en leidinggevenden. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid leidt, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van Stichting Archipel, waarin de werkwijze over de behandeling van klachten staat beschreven.

Wij gaan zorgvuldig om met de klachten die ons bereiken. Uitingen van onvrede en/of klachten hebben immers een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van onze kindcentra/scholen. Door klachten serieus te nemen en gezamenlijk op te pakken werken wij, college van bestuur en medewerkers van de kindcentra/scholen en het bestuursbureau gezamenlijk aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Een klachtenregeling is voor elke school na de invoering van de Kwaliteitswet per 1-8-1998 verplicht gesteld. Volgens deze Kwaliteitswet kunnen ouders en kinderen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Vanuit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is sinds 2016 ook de houder van een kinderopvangorganisatie verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie.

Klachten kunnen gaan over uiteenlopende zaken. Zo kunnen klachten gaan over organisatorische zaken, zoals het gebouw of de schoonmaak. Ook pedagogische aanpak of onderwijskundige maatregelen (zoals toepassing van strafmaatregelen en beoordeling van leerlingen, of ongewenst gedrag zoals discriminatie, agressie en geweld) zijn zaken waar een klacht betrekking op kan hebben.

Wanneer sprake is van een vermoeden van kindermishandeling (zoals (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, grove pesterijen of discriminatie), dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking en is deze klachtenregeling niet van toepassing.

De medewerkers en het college van bestuur trachten voor alle betrokkenen een veilig klimaat te bewerkstelligen. Een veilig klimaat is in onze ogen tevens de verantwoordelijkheid van eenieder die bij onze organisatie betrokken is. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan als zaken mis (dreigen) te gaan/of wanneer er onvrede ontstaat.

Deze klachtenregeling is een integrale regeling, wat betekent dat deze regeling van toepassing is op zowel Archipel Onderwijs als Archipel Kinderopvang. Deze regeling is niet van toepassing op de externe kinderopvanglocaties waar Archipel Onderwijs nauw mee samenwerkt. Deze organisaties hebben een eigen klachtenregeling.

Download hier:

Open, betrouwbaar en respectvol; integriteitscode

In de Code Goed Bestuur PO 2021 is aangegeven dat het bestuur voor de organisatie een integriteitscode publiceert (verplichtende bepaling 1h) en periodiek het gesprek in de organisatie voert over integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen (uitwerking 17).

Deze integriteitscode hangt samen met de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling. Deze drie documenten zijn een waarborg voor integer handelen van alle medewerkers die in dienst zijn van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang, inclusief het college van bestuur en de leden van de Archipelraad.

Najaar 2021 zal een integriteitscommissie (zie art. 12) worden samengesteld. Afstemming zal worden gezocht met de externe vertrouwenspersonen. Deze code is van toepassing op zowel Stichting Archipel Onderwijs als Stichting Archipel Kinderopvang.

Vertrouwenspersonen

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de stichting kan of wil aangeven.  Om deze reden hebben wij externe onafhankelijke vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.
Stichting Archipel Onderwijs heeft twee externe vertrouwenspersonen: Stefan van Weers en Helga van Silfhout.Contactgegevens externe vertrouwenspersonen:

Stefan van Weers: 06 2183 1791 en stefan@innermatch.nl. Meer informatie: innermatch.nl

Helga van Silfhout
: 06 - 3488 0700 en helgavansilfhout@gmail.com

Ieder kindcentrum heeft eveneens een intern contactpersoon/vertrouwenspersoon. Wie dit is en hoe u hem of haar kunt bereiken, staat op de website en in de schoolgids van de betreffende school.

Social Media

Volg ons ook!