Privacy

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. In de AVG zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. Hier leest u hoe wij en onze scholen omgaan met de privacy van leerlingen.

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. 

De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (zoals allergieën of medicijngebruik), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Leerlingvolgsysteem

Gegevens over leerlingen worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 
Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de school. De school verzoekt ouders jaarlijks, bij aanvang van ieder schooljaar, de gegevens van hun kind(eren) te controleren op juistheid en, indien nodig, te corrigeren. 

Digitaal lesmateriaal

Tijdens lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Bij de start van ieder schooljaar kunnen ouders schriftelijk aangeven of beeldmateriaal van hun kind dat schooljaar mag worden gebruikt voor de website, nieuwsbrief, schoolgids of social media van de school. Hiertoe ontvangen zij een formulier van school. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders terecht bij de schooldirecteur.
Hier staat meer informatie over het gebruik van beeldmateriaal.

Privacyreglement

Op onze scholen is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op scholen wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
U vindt ons privacyreglement hier.

Beleidsplan Privacy

In ons beleidsplan Privacy leest u uitgebreid wat we (als stichting en scholen) doen om de privacy van leerlingen te waarborgen.  
U download het beleidsplan Privacy van Stichting Archipel hier.  

Meer informatie

Met de introductie van de AVG geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. In de nieuwe wet zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. De AVG zorgt onder meer voor:
  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
Meer algemene informatie over de AVG staat op deze website van Autoriteit Persoonsgegevens

Reageren

Signaleert u zaken die volgens u en/of de wet niet meer mogen en nog niet beschreven zijn, dan kunt u ons daarop attenderen via privacy@archipelprimair.nl.

Social Media

Volg ons ook!