Gebruik van beeldmateriaal van kinderen

Onze scholen en kindcentra laten regelmatig met foto’s en video’s zien waarmee ze bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Daarbij wordt zeer zorgvuldig omgegaan met beeldmateriaal van kinderen.

Een foto is een persoonsgegeven
Een foto waarop een kind herkenbaar in beeld is, zegt iets over dat kind. Die foto is daarom een persoonsgegeven. Omdat van een foto ook ras, etniciteit en in sommige gevallen een geloof van kan worden afgeleid, zijn foto's zelfs bijzondere persoonsgegevens.

Scholen plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden en vermelden geen namen van kinderen bij beeldmateriaal dat zij publiceren. Het beeldmateriaal wordt bewaard binnen een beveiligd netwerk van Stichting Archipel, dat continu wordt onderhouden en gecontroleerd.

 

Ouders beslissen jaarlijks over toestemming voor publicatie

Jaarlijks wordt aan ouders toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren). Via een formulier dat ouders persoonlijk, binnen drie weken na start van een nieuw schooljaar, ontvangen kunnen zij per gebruikt medium aangeven of daarop beeldmateriaal van het kind mag worden gepubliceerd. Hierin zijn ouders volledig vrij in hun keuze wel of geen toestemming te geven. De toestemming die wel of niet wordt verleend, is geldig voor het betreffende schooljaar. In een nieuw schooljaar wordt opnieuw toestemming gevraagd. Ouders van kinderen die tijdens het schooljaar (nieuw) op school komen, wordt bij aanmelding gevraagd om toestemming, waarbij de verklaring gedurende het lopende schooljaar van toepassing is.

Foto’s en video’s van kinderen, waarvan de ouders géén toestemming geven voor publicatie, worden NIET gepubliceerd op (de betreffende) communicatiemiddelen van de school (zoals de nieuwsbrief, website, Facebook of Twitter). 

Toestemming wijzigen of intrekken

Ouders (en kinderen) mogen áltijd de toestemming die ze hebben gegeven weer intrekken. Dit kan door dit via e-mail, schriftelijk of dit formulier door te geven aan de directie van de school. Vanaf het intrekken van de toestemming, worden dan geen foto’s of video’s meer gepubliceerd van het kind. Scholen zijn niet verplicht eerder gepubliceerde foto’s te verwijderen, omdat dit met toestemming van ouders is gepubliceerd. Als ouders eerder gepubliceerde foto’s wel willen laten verwijderen, dan kunnen ze dat apart aanvragen bij de directie van de school. Daarbij moet het verzoek wel redelijk zijn. Bovendien geldt voor beeldmateriaal dat op social media is geplaatst, dat de rechten van de foto’s bij publicatie automatisch zijn overgedragen aan de onderneming. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de gebruikersovereenkomst van Facebook onder 3.3: De toestemming die je ons verleent.

Ouders mogen ook op een later moment alsnog toestemming geven, of de toestemmingen per medium wijzigen. Dit kan eveneens door het versturen van een e-mail, brief of dit formulier.

Beeldmateriaal dat door anderen wordt gepubliceerd

De toestemming die ouders geven, geldt alleen voor foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school, worden gemaakt. De school is niet verantwoordelijk voor een ouder die tijdens het schoolfeest foto's maakt en dit deelt via bijvoorbeeld Twitter. Hetzelfde geldt voor een journalist die foto's komt maken op het schoolplein. De journalist heeft eigen journalistieke regels als het gaat om het publiceren van foto's. De journalist is zelf verantwoordelijk voor het publiceren van zijn foto's. De scholen hebben daarop geen invloed, maar houden, indien mogelijk, wél rekening met de voorkeuren van ouders door bijvoorbeeld kinderen zoveel mogelijk buiten het beeld van een persfotograaf te houden of hierover afspraken te maken met een persfotograaf. 

Scholen hebben ook een verantwoordelijkheid voor ouders die vrijwillig meehelpen, bijvoorbeeld als hulpouder op schoolreis. Scholen geven deze ouders instructies over het wel of niet delen van foto’s en hebben hiervoor hun eigen richtlijnen. Zo kunnen scholen ouders verbieden foto's publiek te delen, vragen of ouders terughoudend kunnen zijn met het maken en delen van foto's, of ouders vragen de gemaakte foto’s te versturen naar de leerkracht en daarop zelf een selectie te maken en te publiceren. 

Besluiten over of mét kinderen

Met name oudere kinderen willen soms zelf een keuze maken om foto’s of video’s te gebruiken. Als ouders thuis hun keuze met hun kind(eren) bespreken, weten kinderen zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Uitzonderingen

Als scholen foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiaire op te nemen, informeren zij ouders daarover apart. Ook als de school beeldmateriaal voor een ander doel wil gebruiken dan op het toestemmingsformulier is vermeld, neemt de directie hierover contact met ouders op. 

Voor een pasfoto die gebruikt wordt ter identificatie van een kind, hoeft géén toestemming te worden gevraagd. Dit valt onder de wettelijke identificatieplicht; de wet is leidend voor het gebruik van foto's voor identificatiedoeleinden. 

Vragen?

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en hoe onze scholen de privacy van kinderen beschermen, staat in het privacy reglement van Stichting Archipel. Signaleert u zaken die volgens u en/of de wet niet meer mogen en nog niet beschreven zijn, dan kunt u ons daarop attenderen via privacy@archipelprimair.nl.

Voor vragen over het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren), kunnen ouders contact opnemen met de directie van de school. 


Social Media

Volg ons ook!