Speerpunten

De scholen en kindcentra van Archipel zijn volop in beweging. Dat vinden wij noodzakelijk in de sterk veranderende samenleving, waarvan ook het onderwijs deel uitmaakt. Die beweging maakt nadrukkelijk deel uit van het strategisch beleidsplan, waaruit onze speerpunten zijn afgeleid.

Het onderwijs wordt steeds meer toegesneden op het aanleren van vaardigheden die in de 21e eeuw steeds belangrijker zullen worden. We kunnen daarbij denken aan vaardigheden als samenwerken, communiceren, verbanden leggen, ondernemen, ICT-vaardigheden en het vermogen om creatief te kunnen handelen. Mooie voorbeelden daarvan zijn terug te vinden in het project cultuureducatie. Ook onderzoekend en ontwerpend leren zijn belangrijke vaardigheden die we terug vinden in projecten die deel uitmaken van invoering wetenschap en technologie.

Al enkele jaren wordt extra aandacht besteed aan ontwikkeling op het gebied van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Op bestuursniveau is daarvoor een stuurgroep taal/rekenen werkzaam.

In de visie van Archipel is de samenwerking met en aansluiting bij de kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Wij maken ons daarom sterk voor de ontwikkeling van het Integrale Kindcentrum (IKC), ook wel Educatief centrum of Kindcentrum genoemd. 

Op de openbare scholen en kindcentra van Archipel zijn alle kinderen welkom. In het kader van passend onderwijs zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband IJssel/Berkel, dat onze scholen en kindcentra daarbij ondersteunt. Wij ontwikkelen ons onderwijs continu, zodat wij beter in staat zijn rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Het al jaren lopende project Oog voor Talent is daar een mooi voorbeeld van.

Social Media

Volg ons ook!