Integraal Kindcentrum

Ouders hebben steeds meer behoefte aan samenhang tussen verschillende voorzieningen. Meer samenwerking tussen peuterspeelzaal en school bijvoorbeeld of tussen school en buitenschoolse opvang (BSO). Of betere aansluiting van schooltijden op naschoolse activiteiten. Dat levert praktische voordelen op maar biedt ook meer ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en op pedagogisch gebied meer rust en stabiliteit.

Op vele plekken in Nederland wordt gewerkt aan ‘de school van de toekomst’. De een spreekt van sterrenschool, de ander van integraal kindcentrum, Archipel noemt het ook wel een educatief centrum. In een Integraal Kindcentrum werken verschillende organisaties intensief samen aan een integraal programma voor onderwijs, opvang en ontwikkeling. Daarbij staat een ononderbroken ontwikkeling van kinderen, zonder drempels en onnodige hobbels, centraal, met een gezamenlijke pedagogische visie als belangrijk kenmerk. 

Met onze ideeën en plannen willen we bij Archipel een antwoord geven op allerlei ontwikkelingen die zowel op het primair onderwijs als de kinderopvang afkomen. Denk bijvoorbeeld aan passend onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal. 

Al enkele jaren werken we hard aan deze ambitie. Er werden convenanten gesloten en afspraken gemaakt met diverse kinderopvangorganisaties. Er zijn daarbij verschillende varianten te onderscheiden. Er zijn scholen die samenwerken met buitenschoolse opvang, er zijn scholen met een peutergroep en er zijn scholen die deel uitmaken van een volledig integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. U kunt op de website van de scholen vinden voor welke variant is gekozen.

Stichting Archipel Kinderopvang

Naast de genoemde samenwerkingsvormen werken diverse scholen in de gemeenten Brummen en Voorst samen met de Stichting Archipel Kinderopvang. Deze stichting is eveneens onderdeel van Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Door deze sterke verbondenheid bestaat de mogelijkheid om de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang optimaal te realiseren. Ook hier bestaan weer verschillende vormen. De samenwerking met de BSO bij de Rietgors, peutergroepen bij de Wiekslag en de Hagewinde en de integrale kindcentra de Bongerd, het P@rk en Sterrenbeek.

Kijk vooral ook eens op www.educatief-centrum.nl




Social Media

Volg ons ook!